گروه ما

  • مهندس محمدرضا مومنان – کارشناس مهندسی برق از دانشکده فنی دانشگاه تهران
  • مهندس میلاد فرهمندفر – کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید بهشتی
  • مهندس مهدی اسماعیلی – کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه خوارزمی