تجارب كاری

 • مهندسین مشاور انرژی (1370-1371)
  • سمت : كارشناس طراحی تاسيسات الکتریکی
 • مرکز مهندسی صنایع بانک صنعت و معدن
  • سمت :كارشناس تاسيسات الکتریکی – سیستمهای مدیریت انرژی (1371-1372)
 • گروه بين المللي ره شهر
 • سمت :

  • كارشناس طراحی تاسيسات الکتریکی (1371-1373 )
  • مديربخش تاسیسات الکتریکی (1373-1375)
  • مديربخش تاسیسات الکتریکی ومکانیکی (1375-1385)
  • از پایه گذاران وعضوپیوسته دفتر امورپروژه ها (1385-1388)
  • مدیر پروژه دربخش تاسیسات الکتریکی (1388- تاکنون )
 • شرکت سبز انرژی کاسپین(سیستمهای مدیریت انرژی)
  • سمت :مدیرعامل (1389- تاکنون)
 • شرکت آریا زنتو طرح وساخت
  • سمت :رئیس هیئت مدیره (1389- تاکنون)
 • عضویت ها
  • عضو پایه ارشد سازمان نظام مهندسی استان تهران
  • عضو کمیته ملی انرژی ایران
  • عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (IEEE, Iran)
  • انجمن علمی انرژی بادی ایران
  • انجمن انرژی خورشیدی ایران
 • تخصصها
  • دوره آموزش مدیریت انرژی ( وزارت نیرو -1388 )
  • دوره آموزش ممیزی انرژی ( خانه انرژی و Oxford cert – 1389 )